fbpixel

Immo Point | Spanje_Page

Algemene voorwaarden

1. LEGAL NOTICES

Every visit to the website www.immopoint.be and its use is subject to these legal notices. Visiting and using the website automatically means that you accept these legal notices. Immo Point Network reserves the right to change these legal notices at any time. It is therefore recommended to consult these legal notices regularly.

2. INFORMATION ABOUT IMMO POINT NETWORK

This website is managed and operated by Immo Point Network, with its registered office at Turnhoutsebaan 75, 2970 Schilde, Belgium. Immo Point Network is registered in the Crossroads Bank for Enterprises under number 0632.998.937 and carries the VAT identification number BE0632.998.937.

Immo Point Network acts as a processor of the data provided by the offices that are part of the Immo Point Network. (hereinafter jointly referred to as “Immo Point” or “Immo Point Network”) Each current and future Immo Point office that is part of the Immo Point Network is legally and financially independent.

4. BESCHRIJVING EN DOEL VAN DE WEBSITE

Met deze website biedt Immo Point Network u in essentie het volgende aan:

Informatie over de aangeboden diensten van de verschillende kantoren behorende tot het Immo Point Network, zoals advies en begeleiding bij de aan- en verkoop van vastgoed, de huur en verhuur van vastgoed, beheer van gebouwen en mogelijke investeringen;

Een overzicht van het vastgoed (te koop of te huur) in de portefeuille van de verschillende kantoren behorende tot het Immo Point Network, voorzien van detailinformatie van elk eigendom en de mogelijkheid om contact op te nemen met het beherende kantoor;

Een communicatieplatform tussen u en de verschillende Immo Point kantoren, waar u informatieverzoeken kan delen en op verschillende wijzen contact op kan nemen met elk van de verschillende Immo Point kantoren;

Verschillende digitale diensten, waarmee de kantoren behorende tot het Immo Point Network u op de hoogte wil brengen van hun vastgoedaanbod.

Het gebruik van geautomatiseerde systemen of software om gegevens aan deze website te onttrekken voor al dan niet commerciële doeleinden (scraping, spidering, enz.) is absoluut verboden, behoudens onze voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming.

5. INBREUK OP VOORWAARDEN

Indien u inbreuk maakt op deze voorwaarden of de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, dan kan Immo Point Network u de toegang ontzeggen zonder voorafgaande mededeling.

6. HET VASTGOEDAANBOD

Immo Point Network en alle Immo Point kantoren leveren maximale inspanningen om de online beschikbaarheid van haar vastgoedaanbod volledig te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare vastgoed. Toch valt het niet uit te sluiten dat er op de site vastgoed als beschikbaar wordt aangeduid, dat op dat ogenblik van het online bezoek niet langer beschikbaar is. Daarom kan u de online voorstelling van het vastgoedaanbod van de verschillende Immo Point kantoren op de website alleen als indicatief en contractueel niet-bindend beschouwen. U kan Immo Point Network of elk individueel Immo Point kantoor dan ook niet aansprakelijk stellen als één of meerdere eigendommen onbeschikbaar zijn. Elk Immo Point kantoor doet er alles aan om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en presenteren op de website van Immo Point Network. Toch is het mogelijk dat bepaalde gegevens van het aanbod nog wijzigen na verloop van tijd. Daarom zijn de foto’s en technische gegevens van het aanbod op de website slechts indicatief.

7. BEROEPSINSTITUUT VOOR MAKELAARS

De vastgoedmakelaars verbonden aan de kantoren van Immo Point Network, vermeld onder art. 3, zijn onderworpen aan de BIV-plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (www.biv.be/plichtenleer). Elke kantoor is juridisch en financieel onafhankelijk. Voor meer informatie over het BIV, de plichtenleer en de vastgoedmakelaars verbonden aan het  Immo Point Network kan u terecht in één van de kantoren van het Immo Point Network (zie art. 3) en op de website van het BIV: www.biv.be. Daarnaast kan u terecht bij de toezichthoudende autoriteit, op de Luxemburgstraat 16B in Brussel (1000).

8. COPYRIGHT

Door gebruik te maken van deze website van Immo Point Network erkent u uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van het Immo Point Network. Deze website wordt beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht betreffende softwareprogramma’s en het databankenrecht. Dat geldt onder andere voor de lay-out, teksten, logo’s, illustraties en foto's, maar ook voor de vormgeving van de website. Elke kopie of reproductie of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Immo Point Network of het desbetreffende Immo Point Kantoor. 

9. AANSPRAKELIJKHEID

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 8 en 9 van deze wettelijke vermeldingen, wordt de volledige aansprakelijkheid van Immo Point Network en haar Immo Point kantoren beperkt tot eventuele rechtstreekse schade, met uitsluiting van enige onrechtstreekse schade. Onder onrechtstreekse schade kan u onder andere denken aan winstderving, commercieel verlies, verhoogde kosten, verlies van gegevens, verlies van een kans, tekorten of elke andere vorm van onrechtstreekse schade. In elk geval wordt de totale eventuele schade waarvoor Immo Point Network of een Immo Point kantoor aansprakelijk kan worden gesteld beperkt tot 1.000 euro. Daarnaast kan u Immo Point Network of een Immo Point kantoor niet aansprakelijk stellen voor schade die inherent is aan het gebruik van internet, zoals bijvoorbeeld een onderbreking van de beschikbaarheid of een virus.

10. HYPERLINKS NAAR INHOUD VAN DERDEN

In bepaalde rubrieken bevat www.immopoint.be hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Immo Point Network is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. De uitbaters van die websites zijn de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze aanbieden op hun website. Ook voor wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen en andere relevante regelgevingen.

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van www.immopoint.be is de Belgische wet van toepassing. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

To use this function you must be logged in.

Login / create an account